Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Lentävän Samoojat ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä myös lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Tampere ja sen kielenä on suomi. 

Lippukunta on Hämeen partiopiirin jäsen. (Hämeen Partiopiiri ry, Y tunnus 0288930-9) 

Lippukunnan taustayhteisö on Tampereen Harjun seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisönsä kanssa tekemäänsä taustayhteisösopimusta. 

2 § Tarkoitus ja toiminta 

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma. 

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta järjestää partion kasvatustavoitteiden mukaista partiotoimintaa ja vahvistaa partion asemaa sekä toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan. Lippukunta voi järjestää toimintaa myös kohderyhmään kuulumattomille. 

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa toiminnan tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. 

3 § Jäsenet 

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta huolimatta. 

4 § Jäsenmaksu 

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksuosuudesta sekä sen piirin, jonka jäsen lippukunta on, ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksuosuudesta. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta. 

Lippukunnan hallitus voi vapauttaa varsinaisen jäsenen lippukunnan jäsenmaksuosuudesta kokonaan tai osittain. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein kalenterivuodeksi kerrallaan. 

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän toistuvasti aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiksi väkivaltaisella käytöksellä, olennaisen uhan lippukunnan toiminnassa jäsenten turvallisuudelle. 

6 § Yhdistyksen kokous 

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tammi-huhtikuussa ja yhdistyksen syyskokous syys-marraskuussa. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja paikan. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle. 

Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, sekä kokouksen aika ja paikka. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. 

Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa. 

8 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus. 

6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. 

7. Esitetään edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastus. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

9. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle. 

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen sihteeri seuraavalle toimikaudelle. 

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle. 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9 § Hallitus ja sen tehtävät 

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-8 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös lippukunnanjohtajaksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.

Sihteeri toimii yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajana. 

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä varsinaisia jäseniä tai varajäseniä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Mikäli hallituksen kokouksessa läsnä on puolet tai enemmän hallituksen varsinaisista jäsenistä, varajäsenillä ei ole äänioikeutta. Mikäli hallituksen kokouksessa on läsnä alle puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä, kaikilla läsnä olevilla hallituksen varajäsenillä on äänioikeus. 

Hallituksen varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on:

1. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa, 

2. edustaa yhdistystä, 

3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta, 

4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,

5. hyväksyä tarvittaessa yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta, 

6. pitää jäsenluetteloa, ja 

7. määrätä nimenkirjoittajat sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

10 § Taloudellinen toiminta 

Lippukunnantili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 

Rahastonhoitaja hallinnoi yhdistyksen varoja, pitää kirjanpitoa ja valmistelee tilinpäätöksen. 

Vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa tarkastaman valintahetkellä kuluva tili- ja toimintakausi. 

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös henkilölle, joka kirjoittaa lippukunnan nimen yksin. 

12 § Sääntöjen muuttaminen 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

13 § Yhdistyksen purkaminen 

Lippukunta purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30)vuorokauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa 

(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista. 

Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, lippukunnan varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.